Tuesday, January 7, 2014

Famitsu Review Scores 1/7/14

Chou no Doku Hana no Kusari: Taisho Irokoi Ibun (PSP) – 9/8/8/7